Kodak Folding Camera

Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm

Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm

Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm
Can see through viewfinder and no visible cracks on viewfinder or lens.
Vtg 1949 Kodak Retina I (Type 013) + Schneider-Kreuznach Retina-Xenar f2.8/50mm